Pravidla použití

Definice

 • Definice základních pojmů

Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami

Produktová stránka – internetová stránka Doplňku - https://doplnky.shoptet.cz/dynamicke-nahledove-obrazky/

Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395

Úvodní ustanovení

 • Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.
 • Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.
 • Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

Licenční ujednání

 • Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

Parametry provozu

 • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci.
 • Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.
 • Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky Doplňku v čase od 22:00 do 02:00 hod. Tyto odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 20 hodin za měsíc. O každé plánované odstávce je Poskytovatel povinen Uživatele informovat alespoň 1 den předem.

Podpora a údržba

 • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku
 • Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 24 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.
 • Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu nezbytně nutném pro fungování doplňku a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

Odpovědnost

 • Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.
 • Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena.
 • Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.
 • Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Poskytovatel uvádí následující kontaktní údaje info@slabihoud.cz

Ochrana osobních údajů

 • Definice základních pojmů

Služba ukládá pouze nezbytné osobní údaje o eshopu a kontaktní osobě k němu uvedené pro interní účely používání služby.