Pravidlá používania

Definície

 • Definícia základných pojmov

Doplnok - riešenie, prostredníctvom ktorého je možné prepojiť Shoptet s externými službami

Stránka Doplnku - internetová stránka Doplňku - https://doplnky.shoptet.cz/dynamicke-nahledove-obrazky/

Shoptet - spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 25395

Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľ na základe týchto obchodných podmienok poskytuje Užívateľovi právo na používanie Doplnku a všetkých s ním súvisiacich služieb.
 • Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Doplnok na jeho vlastný účet a zodpovednosť. Shoptet nie je poskytovateľom Doplnku a nezodpovedá za Doplnok alebo jeho obsah.
 • Užívateľ týmto berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že vo vzťahu k Doplnku Shoptet nemá povinnosť poskytovať akékoľvek služby podpory alebo údržby a nenesie zodpovednosť za vyrovnanie nárokov Užívateľa alebo akéhokoľvek tretieho subjektu vo vzťahu k Poskytovateľovi a/nebo Poskytovateľom prevádzkovanému Doplnku, či už vyplývajú z odpovednosti za vady, spôsobené škody alebo porušenie právnych predpisov, najmä v oblasti spracovania osobných údajov alebo iných práv.

Licenčné ustanovenia

 • Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu (oprávnenie) na používanie Doplnku.

Parametre prevádzky

 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Doplnok tak, že tento bude dostupný prostredníctvom internetu v rozsahu minimálne 99 % celého času v každom kalendárnom mesiaci.
 • Doplnok sa považuje za dostupný, ak ho možno riadne, t.j. bez akýchkoľvek ťažkostí, porúch alebo chýb, používať na účel uvedený na jeho stránke s produktom. Doba, počas ktorej trvajú štandardné výpadky a odstávky podľa nasledujúceho odseku, sa nezapočítava do celkového času, na ktorý sa rozsah dostupnosti posudzuje.
 • Poskytovateľ je oprávnený vykonávať odstávky Doplnku v čase od 22:00 do 02:00 hod. Tieto odstávky môžu byť vykonávané v rozsahu najviac 20 hodín za mesiac. O každom plánovanom odstávke je Poskytovateľ povinný Užívateľa informovať aspoň 1 deň vopred.

Podpora a údržba

 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi technickú podporu prostredníctvom telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktné údaje sú uvedené na stránke Doplnku.
 • Na akýkoľvek dotaz zaslaný Užívateľom bude Poskytovateľ reagovať v pracovných dňoch do 24 hodín od obdržania takejto otázky, a to prostredníctvom komunikačného kanálu, cez ktorý bol dotaz vznesený.
 • Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pravidelnú údržbu a aktualizáciu Doplnku, a to v rozsahu nevyhnutne nutnom pre fungovanie doplnku a vykonávať činnosti smerujúce k detekcii chýb Doplnku. Všetky zistené chyby sa Poskytovateľ zaväzuje odstrániť v lehote zodpovedajúcej ich závažnosti.

Zodpovednosť

 • Za všetky vady Doplnku nesie plnú zodpovednosť výlučne Poskytovateľ.
 • Poskytovateľ zodpovedá aj za akékoľvek škody alebo iné ujmy spôsobené v dôsledku porušenia jeho záväzkov vyplývajúcich z poskytovania Doplnku Užívateľovi alebo akéhokoľvek zmluvy, ktorá medzi Poskytovateľom a Užívateľom bola uzavretá týkajúco sa Doplnku.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Shoptet nezodpovedá za žiadne právne ani faktické chyby Doplnku, rovnako ako nezodpovedá za akékoľvek škody alebo iné ujmy spôsobené v dôsledku porušenia záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. Shoptet nezodpovedá ani za úroveň dostupnosti Doplnku, jeho aktuálne alebo budúce kompatibility, ani za zhodu popisu funkcionalít Doplnku so skutočnými funkcionalitami Doplnku.
 • Pre účely uplatnenia práv zo závady plnenia Poskytovateľ uvádza nasledujúce kontaktné údaje: info@slabihoud.cz

Ochrana osobných údajov

 • Definícia základných pojmov

Služba ukladá iba nevyhnutné osobné údaje o e-shope a kontaktnom osobe k nemu uvedené pre interné účely používania služby.